کنکور konkur tagged posts

انواع روش های برنامه ریزی برای کنکور 1400 توسط رتبه برتر ها

اما چگونه برای کنکور برنامه ریزی کنیم به قدری ظریف و پیچیده است که به هیچ وجه نمی تواند مانند ایستادن در مقابل پزشک و پیروی از نسخه ای باشد که وی برای مقابله با بیماری استفاده می کند ، با چند دستورالعمل مختصر ، و به طور واضح تعریف می کند چگونه داروها استفاده می شود و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می شود.

برنامه ریزی برای کنکور ، 10 اصل برنامه درسی نوشتن

هنگام برنامه ریزی بحث ما ، هیچ کس شما را بهتر از شما نمی شناسد...

Read More