کار تو رفتگی در دیوار سایت های کمک به کارگران و کسب و کار و بازگشت به کار بعد از مستندات

راه اندازی و سرمایه گذاران بر این باورند که coronavirus همه گیر خواهد شد سرعت بخشیدن به روند نسبت به کار تو رفتگی در دیوار و سایت های حرفه ای و به دور از عمومی سایت هایی مانند LinkedIn و در واقع.

این آمدن که ارائه هدفمند خدمات و بررسی گسترده ای از کار سایت های در حال کمک به مردم بیکار بازگشت به کار به سرعت به عنوان کسب و کار بازگشایی پس از همه گیر ناشی از مستندات.

این…