Circadia می شود با سر اشاره FDA برای هوش مصنوعی-صفحه تنفسی نظارت بر

راه اندازی Circadia فن آوری های Ltd. دریافت غذا و داروی آمریکا تایید برای یک بالین دستگاه که از راه دور نظارت بر تنفس با استفاده از هوش مصنوعی است و نشان داده شده است برای کمک به تشخیص Covid-19 علائمی مانند تنگی نفس.

بریتانیا بر اساس شرکت انجام کسب و کار به عنوان Circadia بهداشت گفت: دستگاه طراحی شده است برای استفاده در پرستاری ماهر امکانات و همچنین پست-مراقبت حاد و آن را کار می کنند از آنجا که 8 فوت دور.