استفاده از مانومتر اکسیژن برای اندازه گیری فشار کپسول

فشار سنج لوله U ساده ترین دستگاه های اندازه گیری فشار است. نام آن از شکل U تشکیل شده است که دو انتهای یک لوله انعطاف پذیر پر از مایع جمع می شوند تا از بیرون آمدن مایع جلوگیری شود. فشار سنج لوله U تعادل “مایع” است. تعادل فنر مورد استفاده در آشپزخانه با تطبیق …

ادامه مطلباستفاده از مانومتر اکسیژن برای اندازه گیری فشار کپسول