Category پزشکی

استفاده از مانومتر اکسیژن برای اندازه گیری فشار کپسول

فشار سنج لوله U ساده ترین دستگاه های اندازه گیری فشار است. نام آن از شکل U تشکیل شده است که دو انتهای یک لوله انعطاف پذیر پر از مایع جمع می شوند تا از بیرون آمدن مایع جلوگیری شود. فشار سنج لوله U تعادل “مایع” است. تعادل فنر مورد استفاده در آشپزخانه با تطبیق نیرو تولید شده توسط وزن بار با نیروی تولید شده از تنش چشمه تعادل ، بار را وزن می کند. تغییر طول بهار اندازه گیری وزن بار است و با نشانگر متصل به چشمه در مقیاس فارغ التحصیل نشان داده می شود. به طور مشابه ، از مانومتر U- لوله برای تعادل وزن مایع در یک پا از U در برابر فشار وارد شده به ساق دیگر استفاده می شود. اختلاف ارتفاع بین دو پا از مایع بیانگر فشارهایی است که مایع را به سمت پایین پا و به طرف دیگر فشار می دهد. اختلاف قد در مقیاس فارغ التحصیل اندازه گیری می شود...

Read More