مراقبت

این است سرشار مراقبت

یا این میل به یکسان است ؟

حدس من سرشار از احساسات

بیش از حد خوب نیست

باعث می شود من مثل یک نگاه ساده لوح,

اما من به سختی مراقبت

فقط بیش از حد تعهد

بسیاری از بار خارجی قلمرو

و خیلی بیشتر در.

سلب مسئولیت : دیدگاه های مطرح شده در بالا هستند خود نویسنده.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>