بانک مرکزی مکزیک کاهش نرخ بهره برای پنجمین بار در این سال

مکزیکو سیتی—بانک مرکزی مکزیک کاهش نرخ بهره پنج شنبه با استناد به خطرات قابل توجهی به اقتصاد به عنوان یک نتیجه از این بیماری همه گیر کوروناویروس.

پنج عضو حکام رای دادند به اتفاق آرا به کاهش شبانه نرخ بهره هدف به 5 درصد از 5.5% در خط با بازار انتظارات است. این بانک نهم متوالی نرخ بهره برش و پنجم این سال است.

مکزیک…