همه ما شکسته دل
خانواده شکسته
نابجا و عشق و دوستی
اعتماد از دست رفته و مسائل اعتماد.

همه ما خوب روح
بی گناه می خواهد
اشتیاق به دوست شود
یک احترام به خود و تمایل به احترام جهان خارجی.

نیاز به
می خواهید به,
تمایل به ماندن
اشتیاق به اشتیاق
برای همیشه و فراتر از آن!

سلب مسئولیت : دیدگاه های مطرح شده در بالا هستند خود نویسنده.