دوزینگ پمپ (انتخاب و فروش) – مهار فن ابزار

همین دوزینگ پمپ ها بسیار ارزان و مقرون بصرفه بوده همچنین آی پی بالاتری دارند و غالبا اساسی آی پی ۶۵ ارائه می شوند. پمپ هاي دسته جابجائي مثبت: پمپ هاي گونه جابجائي مثبت به پمپ هائي اطلاق مي شـود كـه درهركـورس كـاري كـه انجـام مـي دهنـد مقدارمشخصي ازمايع راپمپاژ مي كنندومقدارمايع پمپاژ شده رابطه مستقيم اهمیت تعداد كورس هاي انجام شـده دارد.دراين دسته پمپ هااگرشيرمسيرخروجي انها بسته شودكاركردن پمـپ باعـث افـزايش فشـاربيش ازحـد خروجي ونهايتا شكسته شدن وتركيدن بدنه پمپ و لوله ها مي شود. براي پمپ هاي رفت و برگشتي دو محدودة كاري وجود دارد: ۱ -حداكثر فشار كاري طراحي ٢ -حداكثر بدور مجاز ظرفيت اسمي اين پمپ ها عبارتست از حاصل ضرب اندازه (حجم جابجائي) در شتاب پمپ ( تعداد كورس دردقيقه) . ۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي اثبات ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده بدور ۹-سيستم روغنكاري نصیب هاي متحرك مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن توان (توان ) ورودي ، راندمان و رتبه حرارت مايع مي تـوان تغيير داد. پمپ ها و سیستم های ترازو گیری در صنعت پتروشیمی برای بسیاری از فرآیندهای بخش هیدروکراکینگ و رخنه بخار به کار گیری می شود. که در اینصورت باید پیچ مخصوص پیاله نمد را پاره ای روغن زده.احتمال دارد که شتاب خیلی قلیل باشد. آبدهی پمپ به اندازه کافی نمی باشد: ممکن میباشد که هوا از شیوه پیاله نمد ها و لوله محل ورود وارد پمپ شده باشد. هوا وارد لوله ورودی شده است. هوا وارد لوله ها شده است. ٥-تغيير مايع پمپ شونده به دليل تغييرات شرايط عملياتي (پمپاژ مايعات سبك تر) وظايف اصلي ياتاقان ها شامل ۱ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي شعاعي ۲ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي محوري ۳ -كاهش اصطكاك ۴ -قراردادن محوردريك موقيت مناسب دست اندرکاران كاهشدهنده ارتفاع عمربال برينگ ها ۱-مسائل ومشكلات ناشي ازنصب ۲-عدم نیز محوري ۳-باربيش ازحدروي برينگ ۴-گرماي بيش ازحد ۵-روغن نامناسب ۶-روغنكاري ناقص ۷-مناسب نبودن برينگ براي ان شرايط(طراحي غلط) ۸-كثيف بودن روغن ۹-ارتعاشات بيش ازحدمحور ۱۰-مسائل ناشي ازحمل ونقل ۱۱-جريان هاي الكتريكي مسائلي كه منجر كم شدن فلو میشود: ۱-هواگيري نشدن كامل پمپ ۲-پائين بودن شتاب گرداننده . ۴-اشكال درمكانيزم تبديل حركت دوراني به رفت وبرگشتي رویکرد هاي تصحیح مشكل چرخش روغن شامل: ۱ -تغيير جايگاه حرارت روغن ۲-تغييردادن دسته روغن ۳-تغييردادن كلرنس يا تاقان ۴ -تغييردادن فشار روغن ۵ -تغيير مدل ياتاقان انرژي فشاري:هدانرژي فشار:فشار چسیت؟ مقدمات لازم براي رویه اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-چك كردن سطح روغن باطن محیط روغن. اين گونه پمپ ها به دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند: الف- پمپ هاي رفت وبرگشتي ب- پمپ هاي دوار پمپ هاي رفت وبرگشتي: عمليات پمپاژ دراين جور پمپ ها اهمیت استعمال ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين اقتدار آیتم نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي توان افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن دارای اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به انواع پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مانند تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ اضطراری مي باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه مهم دوزینگ پمپ بهلول وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر

آموزش سئو
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin buy instagram followersanalbetroadsmm panelElektronik sigarainstagram takipçi satın al